Fritid med mening!

Om Hjelpekorpset

 

 

Formålsparagrafen

Formålsparagrafen iht. Norges Røde Kors' lover:

Hjelpekorpset skal drive med hjelpearbeid ved ulykker/katastrofer og annen humanitær innsats. Hjelpekorpsene skal utdanne sine medlemmer med dette for å bygge opp og sikre forsvarlig beredskap samt spre kjennskap til førstehjelp i sin alminnelighet.

 

Medlemmene

Rød jakkerygg med tekst "Røde Kors Hjelpekorps"

Haugesund Røde Kors Hjelpekorps stiftet i 1939, distriktets største beredskapsorganisasjon, har over 100 aktive medlemmer. Medlemmene i Haugesund Røde Kors Hjelpekorps er administrativt fordelt i tre lag, med to lagledere for hvert lag. Dette gjenspeiler ikke fordelingen av mannskaper under sanitetsvaker eller eventuelle aksjoner hvor medlemmene fordeles i lag med erfarne lagledere etter behov og tilgjengelighet.  Hjelpekorpset møtes til vanlig hver onsdag, kl 19.00-21:30.

Hjelpekorpset består av personer fra 17 år og oppover. Hovedtyngden av medlemmer er mellom 20 og 30 år, men hjelpekorpset har også flere medlemmer både yngre og eldre enn dette. Aktiviteten tilbyr er et voksent miljø for de som vil drive med Røde Kors-aktiviteter i nærmiljøet i en beredskapssammenheng. Aktivitetsnivået er høyt, og samholdet og det sosiale i Hjelpekorpset er svært godt!

For de som er spesielt interessert i å yte ekstra er det muligheter for å påta seg spesielle verv og spesialisering innenfor flere fagområder. Fagområder som f.eks. vannredning, instruksjon, Fjellstøl fjellsikringsstasjon og sanitets/ambulansetjenesten. Det er også mye å ta seg til når det gjelder vedlikehold av depot-materiell, beredskapstilhengeren, samband etc.

 

Grunnutdanning

Grunnutdanningen for Hjelpekorpsmedlemmene består av et omfattende førstehjelpskurs, og et minst like omfattende og krevende redningteknisk kurs. Medlemmene blir resertifisert gjennom en førstehjelpsprøve som gjentas hvert tredje år. Grunnutdanningen i Haugesund Røde Kors Hjelpekorps innebærer grunnleggende kurs innen førstehjelp, søk- og redning på land og i vann. I hovedsak holdes grunnutdanningen hver høst, og det er muligheter å delta som aspirant i Hjelpekorpset i perioden mellom grunnkurs. Dette er med forbehold om begrenset plass som asporant i korpset. Det annonseres ofte i media og sosiale medier i forkant av grunnkurset.

 

Videreutdanning

Innenfor hvert fagområde finnes kurs for de enkelte nivåer. I all hovedsak kan kursene grovt sett deles inn i Grunnleggende (G), Kvalifisert (K), Videregående (V) og Avansert (A) og Fag (F) nivå. Grunnleggende og Kvalifisert nivå er i hovedsak de kurs som tilbys for nye aktive. Videregående nivå for lederoppgaver og Avansert nivå for ledelse på høyere nivå. G- og K-kursene pleier Hjelpekorpsene å arrangere selv, mens V-kursene normalt arrangeres av Distriktsrådet (Rogaland Røde Kors Hjelpekorps) og A- og F-kursene av Landsrådet (Norges Røde Kors Hjelpekorps). Kursene inneholder hovedsaklig emner som organisering av innsats under aksjon, sikkerhets prosedyrer, utvidet førstehjelp og bruk av rednings-teknisk materiell under de forskjellige forhold.

For utveksling av erfaringer ut over vanlig kursing arrangerer Norges Røde Kors fra tid til annen seminarer for ledere innen fagområder som: vannredning, fjellredning, instruksjon etc. 

 

Spesialkurs

Innenfor spesialemner som ambulansefag har Norges Røde Kors laget en egen utdanning, og det tilbys også utdanning innen utrykningskjøring (160-kode) gjennom eksterne aktrøer.

Andre spesialkurs kan være ATV, snøscooter, båtførerbevis, elveredning, vinterredning, o.l.

Gjennomføring av spesialkurs fordrer oftest at medlemmet binder seg til å gjennomføre et antall plikttimer innen relevante aktiviteter.